Chương Trình Đào Tạo

Cao Đẳng Dược

Cao Đẳng Dược

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG DƯỢC (Ban hành kèm theo Quyết định số 15 /QĐ - CĐDHN  ngày 12 tháng 02  năm 2017 của  Hiệu trưởng trường Cao đẳng …

Cao đẳng điều dưỡng

Cao đẳng điều dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội bên cạnh việc đào tạo Cao đẳng Dược còn đào tạo song hành Cao đẳng Điều Dưỡng …