Thông Tin Đào Tạo

Thời Khóa Biểu
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thông báo thời khóa biểu T3/2019 các khóa K3,K4 Truy cập link để xem chi tiết: TKB Tháng 03.2019 chính thức …

Chương Trình Đào Tạo
Cao Đẳng Dược

Cao Đẳng Dược

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG DƯỢC (Ban hành kèm theo Quyết định số 15 /QĐ - CĐDHN  ngày 12 tháng 02  năm 2017 của  Hiệu trưởng trường Cao đẳng …

Cao đẳng điều dưỡng

Cao đẳng điều dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội bên cạnh việc đào tạo Cao đẳng Dược còn đào tạo song hành Cao đẳng Điều Dưỡng …